Nieuws


Het grote verhaal van het Land Maas en Waal

In december 2016 organiseerde de Maas en Waal CultuurExpress haar eerste inspiratiemiddag in de Korenmolen te Maasbommel, met als doel  “Het Land van Maas en Waal' op de kaart te zetten.  Deze door gemeentebestuurders, ondernemers en erfgoedinstellingen druk bezocht middag heeft op verschillende fronten aandacht op geleverd. Ondernemers hebben elkaar gevonden en de belangstelling voor erfgoed en cultuurhistorie groeit. 

Bovendien heeft de CultuurExpress in het najaar 2017 het Manifest “zet het Land van Maas en waal op de kaart, 7 punten voor het verkiezingsprogramma 2018-2022” opgesteld. Dit Manifest is door 23 erfgoedinstellingen van Heumen tot Heerewaarden onderschreven. Het manifest pleit voor meer geld en promotie voor kastelen, monumenten, bijzondere historische plekken en musea. 

Het Grote verhaal van het Land van Maas en Waal.

De volgende stap om tot meer samenwerking te komen is het schrijven van het “Grote verhaal van het Land van Maas en Waal” waarin de historische hoogte en diepte punten van de streek worden vastgelegd. Dit verhaal wordt momenteel voorbereid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Het Dijkmagazijn Beuningen, Museum Kasteel Wijchen, Museum Tweestromenland, Erfgoed Studiehuis, Ondernemend Maas en Waal en Erfgoed Gelderland.

Dit verhaal moet beknopt en met een duidelijke samenhang worden uitgeschreven. Voor de profilering van het Land van Maas en Waal (Land van Genieten, Land van Cultuur, Land van Ondernemen, Land van Ontdekken)is het belangrijk dat Het Verhaal breed wordt gedragen en wel zo dat iedere partij zijn eigen verhaal er aan kan haken en kan nadenken over het eigene van hún verhaal in de context van het grotere verhaal. De ontstaansgeschiedenis van het landschap (onder invloed van de Maas en de Waal) kan die samenhang geven, omdat die twee rivieren het gebied van Maas en Waal gevormd hebben en begrenzen.

Het doel is één uitgewerkt verhaal van Maas en Waal (zogezegd een canon) waarin de ontstaansgeschiedenis van het gebied beschreven is en waarmee de oorsprong van de cultuur wordt geduid. In elk venster is een verwijzing naar die ontstaansgeschiedenis essentieel. De basis van het verhaal is Venster 0. Dit venster beschrijft hoe Maas en Waal grind, zand en klei aanvoeren en zo een opvallend stempel drukken op een landschap met uiterwaarden, oeverwallen en komgronden. Het landschap is een rivierendelta (anders dan een bovenloop!) is letterlijk de voedingsbodem voor bevolking en cultuur. Hierin zijn eigenschappen als ontoegankelijkheid en de haat-liefde verhouding met de rivieren essentieel. Deze isolatie geldt op grote schaal voor Nederland en op  kleinere schaal ook intern tussen de dorpen van Maas en Waal. 

Uitgedrukt in kleuren kan men spreken over het blauwe verhaal (Maas en Waal, waterhuishouding), het groene verhaal (landschap) en het rode verhaal (cultuur). Hierin vinden de erfgoedinstellingen, overheden én ondernemers in het gebied hun eigen hoofdtukken waarmee de eigenheid van eenieder tot zijn recht komt. Een sterk Venster 0 kan samenhang geven aan de verhalen die de erfgoedinstellingen in Maas en Waal vertellen. Ook al ligt de inhoud van dit venster 0 voor de instellingen voor de hand, vaak is dat niet het geval voor het publiek. Bovendien positioneert dit Venster 0 de verhalen en brengt ze met elkaar in verband. 

Draagvlak.

Belangrijk voor het Verhaal is dat het draagvlak krijgt bij alle partners die betrokken zijn (erfgoed, bestuurders, ondernemers). Bovendien moet het voor bezoekers interessant zijn! Het Verhaal moet niet alleen aantrekkelijk en helder zijn, maar ook zorgvuldig bedacht en gebracht worden. Een juiste mix van marketing en PR en samenhang met de juiste partijen in het gebied is daarom van belang. 

Momenteel worden door de gemeenten in Maas en Waal verzoeken om een financiële bijdrage in de kosten van dit project beoordeeld en zijn soortgelijke subsidieverzoeken ingediend bij een aantal passende fondsen. Natuurlijk doen we ook een beroep op medewerking van het bedrijfsleven en sponsoren. Uiteindelijk zal Het Grote Verhaal van het Land van Maas en Waal digitaal verschijnen op www.cultuurexpress.nl en later wellicht in boekvorm. Het is duidelijk dat dan iedereen kennis kan nemen van de interessante geschiedenis van deze streek. Bekendheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid zal dan ook toenemen.

MEEdenk-middag op vrijdag 18 mei in Museum Kasteel Wijchen.

De Maas & Waal CultuurExpress als centraal informatiepunt

Graag vragen wij uw aandacht voor de interactieve website www.cultuurexpress.nl. Dit is de website waarvan alle erfgoed-, cultuurhistorische en kunst- en cultuurinstellingen gratis en op een eenvoudige manier gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld door het zelf plaatsen van opkomende evenementen. Met uw medewerking kunnen wij het centrale informatiepunt voor cultuur- en erfgoedactiviteiten in het Land van Maas en Waal worden. 

Uw activiteiten en/of nieuws op www.cultuurexpress.nl plaatsen? Cursussen, evenementen, fietstochten, films, kinderactiviteiten, lezingen, muziekuitvoeringen, rondleidingen, tentoonstellingen, natuurwandelingen en workshops; kortom, alle activiteiten waar u publiek voor wilt trekken. Via onze website heeft u een extra mogelijkheid om uw activiteit onder de aandacht te brengen. Ook met ander interessant nieuws over uw instelling kunt u bij ons terecht. Dit kan op onze website geplaatst worden, onder het kopje 'Nieuws'. Mail deze informatie naar info@cultuurexpress.nl

Sinds enige tijd is Tess Verhees onze nieuwe webmaster. Zij heeft voor u een stappenplan opgesteld dat aangeeft hoe u zelf activiteiten kunt toevoegen aan onze website www.cultuurexpress.nl.. Dit stappenplan treft u hieronder aan. 

Samen kunnen wij elkaars activiteiten onder een groot publiek promoten, en op die manier elkaar ondersteunen. Om uw en onze bekendheid te verhogen zouden wij het erg op prijs stellen als u een link naar onze website (www.cultuurexpress.nl) op uw website wilt plaatsen. 

Hebt u nog vragen dan is Tess altijd bereid u verder te helpen. U kunt contact met haar opnemen via info@cultuurexpress.nl of tess.verhees@cultuurexpress.nl. Zij zal de Werkgroep Maas&Waal CultuurExpress op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Wij kijken uit naar uw nieuws en activiteiten!

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Maas&Waal CultuurExpress,
Arnold de Kock (arnolddekock@kpnmail.nl) en Jan Reijnen (reijnenjh@gmail.com

 

Stappenplan aanmelden activiteit

Stappenplan

 

 

 

Jaarverslag 2017 Maas&Waal CultuurExpress

Doelstelling werkgroep

De leden van de werkgroep willen fungeren als de denktank en de oren en ogen van het erfgoed in het Land van Maas en Waal. De werkgroep doet suggesties en draagt ideeën aan ter bescherming en het behoud van het erfgoed in deze streek.

Tenminste vier keer per jaar komt de werkgroep bijeen om de stand van zaken en de actuele situatie met elkaar te bespreken. Desgewenst wordt dan actie ondernomen.

Terugblik op de activiteiten van 2017.

Gesprekken met Ondernemend Maas en Waal.
In 2017 is het overleg met Ondernemend Maas en Waal (OMW), als uitvloeisel van de inspiratiedag van december 2016, voortgezet. Het gezamenlijk promoten van Maas en Waal als één toeristische regio is opgepakt. Door concrete samenwerkingsprojecten kan deze regio zichzelf beter op de kaart zetten. In gesprekken met de streekcoördinator OMW is hun project “Profilering van het Land van Maas en Waal” besproken. Als thema is gekozen: Maas en Waal, Land van Genieten; Land van ontdekken, Land van ondernemen en Land van cultuur.

 Overleg met de Historische Vereniging Tweestromenland
In het vroege voorjaar is met het bestuur van de Historische Vereniging Tweestromenland gesproken. Vooral de onderlinge communicatie tussen de verschillende werkgroepen vraagt meer aandacht.

Het Grote Verhaal van het Land van Maas en Waal.
In het voorjaar hebben acht erfgoedinstellingen in de streek zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het historische verhaal van deze regio het best geschreven kan worden, op een manier dat nagenoeg iedereen zich erin kan vinden. De basis van dit “Grote verhaal van het Land van Maas en Waal” moet gevonden worden in het ontstaan van het landschap in de rivierendelta van Nederland.

 Een kleine stuurgroep (Dijkmagazijn Beuningen, Maas en Waal CultuurExpress, Erfgoed Studiehuis Land van de Heerlijkheden, Museum Kasteel Wijchen, Ondernemend Maas en Waal, Erfgoed Gelderland) heeft de taak van het schrijven van dit verhaal op zich genomen. De stuurgroep wordt daarbij intensief ondersteund en begeleid door Erfgoed Gelderland.

Het projectplan “De geschiedenis van het Land van Maas en Waal in 50 vensters” is vastgesteld. Aan verschillende gemeenten in de regio, aan de provincie Gelderland en passende fondsen zijn verzocht om in de kosten bij te dragen. In 2018 zal het project verder worden uitgewerkt waarbij lokale schrijvers worden uitgenodigd om mee te doen.

Studiemiddag.
In de lente is een studiemiddag georganiseerd op Museum Kasteel Hernen. De gespreksonderwerpen waren: “Het Grote verhaal van Maas en Waal (de Canon)”, het gebruik van de sociale media en de omschakeling van een statisch museum naar een dynamisch museum.

Manifest “Zet het Land van Maas en Waal op de kaart, zeven punten voor het verkiezingsprogramma 2018-2022”.

Volgend jaar verschijnt: “Het grote verhaal van het Land van Maas en Waal”.

 

Introductie

Het Land van Maas en Waal maakt deel uit van de rivierendelta van de Rijn in Noordwest Europa. Deze delta is rijk aan cultuur en geschiedenis en uitstekend bereikbaar en te bezoeken. Overal in deze streek is de vormende hand van de rivieren merkbaar: niet alleen in het reliëf van het landschap en de bodemgesteldheid, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop de mens het gebeid heeft ingericht om er te wonen en te werken. De Maas en de Waal voeren grind, zand en klei aan en drukken zo een opvallende stempel op het landschap. De bodem bestaat grotendeels uit zavel en klei die door de rivieren is afgezet. Hier en daar komen oudere afzettingen aan de oppervlakte, namelijk rivierduinen of donken, die aan het eind van het pleistoceen zijn ontstaan. Langs de Maas en de Waal zijn oeverwallen gevormd. Verder was het zo nat dat hier en daar ook veenlaagjes tot ontwikkeling konden komen.

Het gebied is vanaf de bronstijd permanent bewoond. In de inrichting van dit cultuurlandschap dateert in grote lijnen uit de vroege middeleeuwen (stroomruggronden) en de late middeleeuwen (kommen). De Stroomruggen waren vanouds in gebruik als woonplaats, als bouwland en als boomgaard, terwijl in de komgronden wei- en hooilanden, eendenkooien en grienden werden aangetroffen. De uiterwaarden zijn vooral in gebruik als weiland. Aan het einde van de negentiende eeuw was het in de gebruikelijke gemengde bedrijfsvorm van landbouw en veeteelt in het gebied makkelijker om over te gaan op vooral fruitteelt.

De aanwezige bedrijvigheid werd geleidelijk uitgebreid met de fabricage van landbouwwerktuigen en de bouw. Vooral eind twintigste eeuw is de industriële ontwikkeling vooral gericht op maatschappelijke en zakelijke dienstverlening en zijn in de regio de werkgevers in de landbouw, veeteelt en fruitteelt belangrijke maar niet meer de overheersende bedrijfstakken.

Het landschap in een rivierendelta is letterlijk de voedingsbodem voor bevolking en cultuur. Boerderijen op terpen, vluchtheuvels, zijwendes, dijken en weteringen, dijkmagazijnen, stoom-, diesel- en elektrische gemalen, kastelen, buitenplaatsen en forten zijn hier een voorbeeld van. Maar natuurlijk ook baksteenfabricage, zandwinning, kleiwinning, veren, sluizen en watersnoodmonumenten. Allen spreken over isolatie, ontoegankelijkheid en de haatliefde verhouding met de rivieren. En dat bepaalt de karakteristiek van gebied en inwoners.

Het land van Maas en Waal is een prachtig gebied gelegen tussen de Waal, de Maas, het MaasWaal Kanaal en het Kanaal van Sint Andries. Overal is hier de vormende hand van de grote rivieren merkbaar: niet alleen in het reliëf van het landschap en de bodemgesteldheid, maar bijvoorbeeld ook in de ma...

De overheid, het bedrijfsleven, erfgoedinstellingen en de toeristische sector lieten zich vrijdagmiddag 9 december...

De Maas&Waal CultuurExpress organiseert op vrijdag 9 december 2016 een interessante inspiratiemiddag. Deze bijeenkomst start om 13.30 uur in Restaurant De Korenmolen, Bovendijk 6 te Maasbommel.

Vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven en erfgoedinstellingen laten zich door ...

Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen is een erfgoedreeks begonnen waarin onlangs de twee eerste uitgaven zijn verschenen. Het gaat om 'Het veer van Grave naar Nederasselt 1381 -1929, de turbulente geschiedenis van de belangrijkste Maasoversteek tussen Brabant en Gelderland'. Deze uitgave is geschr...

Met trots presenteert De Maas & Waal Cultuur Express de Maas en Waalse Cultuurkaart! Wethouder Ton de Vree (Kunst en Cultuur) van de gemeente West Maas en Waal nam vanmiddag het eer...

In samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland en een aantal musea heeft De Maas & Waalse CultuurExpress besloten de Maas en Waalse Museakaart uit te brengen. Maas en Waal is onderdeel van de Rivierendelta van Nederland. Toeristen zullen eerder op basis van dit thema ons ...

In Maas en Waal kunnen we terug zien op een geslaagd festval Gemaakt in Gelderland 2015. Bij een volgend festival met deze publiciteit wil de Cultuurexpress zich dan ook zeker weer inzetten voor het samenbrengen van instellingen en bedrijven om krachten te bundelen en ideeën u...

Erg trots zijn wij op de tien activiteiten die de komende zomermaanden plaatsvinden in het land van Maas en Waal in het kader van het Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland. Verschillende cultuurinstellingen hebben samenwerking gezocht met bedrijven uit de regio om een divers activiteitenaanbod te...

Ga op reis door de Gelderse geschiedenis! Ook het Land van Maas en Waal heeft op het gebied van cultuurhistorie veel te bieden. De gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen en West Maas en Waal sloegen de handen ineen en namen...

Kasteel Hernen heeft een droom. Het kasteel wil een plek zijn waar zichtbaar wordt gemaakt hoe het leven op en rondom kasteel Hernen er in de 16de eeuw uitgezien zou kunnen hebben. Ze hebben gekozen voor het jaar 1544 en daarin gebeurt van alles. Daarom is het kasteel op zoek...

Wil jij meer weten over de cultuurhistorie en het cultureel erfgoed van Tweestromenland? En vind je het leuk onderzoek te doen, interviews af te nemen en hier mooie verhalen over te schrijven? Of mensen te zoeken en te benaderen die dat kunnen doen? Dan is dit jouw kans. 

De CultuurExpress heeft in november 2014 een subsidieverzoek bij de provincie Gelderland ingediend voor het identiteitsproject ‘Gemaakt in Maas en Waal’. Dit project heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen en het lokale bedrijfsleven. Uit het ErfGOEDsym...

Het project “Leven met Water” dat in juni 2012 van start ging is in oktober 2014 afgesloten. We kunnen terugzien op een interessante periode waarin vele erfgoedinstellingen in Maas en Waal een groot aantal activiteiten en evenementen hebben georganiseerd.

Vele bezoekers van het Land v...

Op 31 december 1995 was het hoge water in Maas&Waal dreigend als nooit te voren. 250.000 inwoners pakten hun koffers en vertrokken naar veiliger gebied. Nu, twintig jaar later, blikt Maas&Waal terug op de hectische tijden met talloze activiteiten waaronder de vertoning v...

Het bestuur van Buurtvereniging Keent maakte, op 11 augustus 2013, tijdens de reünie van oud-inwoners bekend, dat zij ter gelegenheid van 25 jaar Buurtverenigin...

Het kleurrijke CultuurExpress Magazine valt deze weken niet alleen op 48.000 deurmatten in de regio Maas & Waal, maar heeft ook zijn weg naar Den Haag gevonden. CultuurExpress Voorzitter Arnold de Kock overhandigde onlangs een exemplaar aan Sybrand van Haersma Buma, voorzitter van CDA-fractie...

Vers van de pers! Het kleurrijke CultuurExpress Magazine dat vanaf zaterdag 23 november op alle deurmatten in Maas en Waal zal rollen. Tot stand gekomen samen met de erfgoedinstellingen uit Maas en Waal, die allemaal een mooie aanbieding voor de lezers hebben. Zie ook de verhalen...

Op 31 oktober aanstaande organiseert de Maas & Waal CultuurExpress een inspirerend symposium in de sfeervolle Boldershofkapel in Druten:

Tijdens het symposium zullen de...

Aanstaande zondag is het Open Monumenten Dag in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Grijp de kans om achter de voordeur van onze monumenten te kijken. Bekijk de folder en maak uw keuze uit het ruime aanbod.

U kunt kiezen uit 7 kerken, 3 musea, 3 molens en 4 historische boerderij...

Zondag 25 augustus vindt in de Uiterwaarden van Beuningen bij het dijkmagazijn een Feestelijke Picknick plaats. Alle inwoners van Beuningen en wijde omgeving worden uitgenodigd om zelf een picknickmand te vullen en al dit lekkers te komen nuttigen in de prachtig...

Lees alles over het programma van de eerste Maas- en Waalse Molendag op zondag 2 juni aanstaande: www.openmaasenwaalsemolendag.nl

Er zijn verschillende fietstochten beschikbaar die langs de molens lopen. Er kan gekozen worden tussen een...

Op zaterdag 11 mei, 11.00 uur, opent de burgemeester van de gemeente Beuningen, drs. C.F. van Eert, het stoomseizoen 2013 van Stoomgemaal De Tuut in Appeltern. Dit is het eerste van vijf stoomweekenden waarop de kolengestookte Stork ketels en zuigerstoommachines met centrifugaalpompen weer volop ...

De afgelopen jaren heeft de Montessorischool De Triangel op verschillende manieren hand- en spandiensten verricht bij de gelegenheid van de herdenking/viering van de 4 en 5 mei festiviteiten te Beuningen. Om dit gegeven te bestendigen zijn het Bevrijdingscomité en de Triangel overeen gekomen om ...

De historische bakoven in Leur is volledig gerestaureerd en weer klaar voor gebruik. De bakoven, die in een bakhuisje naast het bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden staat, is een eeuw buiten dienst geweest. Vorig jaar is de oven weer in gebruik genomen, maar al snel bleek dat een opknapbeur...

In het kader van de Maas & Waal CultuurExpress hebben de volgende instellingen een financiële tegemoetkoming gekregen. Ruim 20 vernieuwende en inspirerende projecten, die ons gebied nog beter onder de aandacht brengen van inwoners, bestuurders en ondernemers. In het activiteitenoverzicht zij...

Onze derde blogger is niemand minder dan fotograaf en fotojournalist Ger Loeffen. Met zijn blog "Paling uit de Waal' wist hij op de dag van publicatie direct al zoveel reacties op te roepen dat hij ...

Twee zaterdagen (2 en 9 maart jl.) volgden 16 vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen verspreid over het hele Land van Maas en Waal de Cursus Oral History die door Jette Janssen van Gelders Erfgoed in het kader van de CultuurExpress was georganiseerd. De deelnemers leerden van documentairemaak...

De jaarlijkse ledenvergadering van Heemkundevereniging Leeuwen wordt dit jaar gehouden op dinsdag 23 april 2013 om 19.00 uur in Kulturhuse D’n Dulper te Boven-Leeuwen. Aan de orde komen de gebruikelijke agendapunten als jaarverslagen, bestuursverkiezing, etc. Het bestuur stelt ook voor om de ...

Onze tweede blogger is niemand minder dan Burgemeester Luciën van Riswijk van de Gemeente Druten. Hij publiceerde onlangs het aangrijpende dagboek van zijn opa in het tijdschrift van de Historische Vereniging Tweestromenland. Ook voor het Blog "Kwartje" is de heer van Ris...

Wij zijn zeer vereerd dat het allereerste wekelijkse CultuurExpress-Blog is geschreven door onze eigen gedeputeerde voor Cultuur en Cultuurhistorie mevrouw Annemieke Traag. Mevr. Traag schrijft over 'cultureel ondernemersch...

Heeft u een bijzondere foto gemaakt van een dromerig dorpje, een prachtig stukje natuur, een uniek monument of een andere onvergetelijke plek in het Land van Maas en Waal? Stuur hem dan op naar de CultuurExpress. Dan plaatsen wij uw foto in...

Op 2 en 9 maart organiseert Jette Janssen van Gelders Erfgoed i.s.m. documentairemaakster Annegriet Wietsma een cursus Oral History voor medewerkers van erfgoedinstellingen in het Land van Maas en Waal. De deelnemers gaan twee dagen aan de slag om zich de nieuwste interviewtechnieken eigen te mak...

Een commissie van 'twee wijze mannen en een wijze vrouw' heeft zich onlangs gebogen over alle projecten die in het kader van de Maas & Waal CultuurExpress zijn ingezonden. Het was een hele klus om de grote variëteit aan ideeën en plannen langs de meetlat te leggen. Na rijp beraad zijn Jette...

Cultuurwetenschapper Marlous van der Hoogte en webbouwers Loek Dieben & Joep Tijssen van IBrix hebben geen moeite gespaard om de CultuurExpress website tot een succes te maken. Wij horen graag uw reactie! Stuur een Tweet naar @cultuurexpress of een mailtje naar info@cultuurexpress.nl