Nieuws


Volgend jaar verschijnt: “Het grote verhaal van het Land van Maas en Waal”.

 

Introductie

Het Land van Maas en Waal maakt deel uit van de rivierendelta van de Rijn in Noordwest Europa. Deze delta is rijk aan cultuur en geschiedenis en uitstekend bereikbaar en te bezoeken. Overal in deze streek is de vormende hand van de rivieren merkbaar: niet alleen in het reliëf van het landschap en de bodemgesteldheid, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop de mens het gebeid heeft ingericht om er te wonen en te werken. De Maas en de Waal voeren grind, zand en klei aan en drukken zo een opvallende stempel op het landschap. De bodem bestaat grotendeels uit zavel en klei die door de rivieren is afgezet. Hier en daar komen oudere afzettingen aan de oppervlakte, namelijk rivierduinen of donken, die aan het eind van het pleistoceen zijn ontstaan. Langs de Maas en de Waal zijn oeverwallen gevormd. Verder was het zo nat dat hier en daar ook veenlaagjes tot ontwikkeling konden komen.

Het gebied is vanaf de bronstijd permanent bewoond. In de inrichting van dit cultuurlandschap dateert in grote lijnen uit de vroege middeleeuwen (stroomruggronden) en de late middeleeuwen (kommen). De Stroomruggen waren vanouds in gebruik als woonplaats, als bouwland en als boomgaard, terwijl in de komgronden wei- en hooilanden, eendenkooien en grienden werden aangetroffen. De uiterwaarden zijn vooral in gebruik als weiland. Aan het einde van de negentiende eeuw was het in de gebruikelijke gemengde bedrijfsvorm van landbouw en veeteelt in het gebied makkelijker om over te gaan op vooral fruitteelt.

De aanwezige bedrijvigheid werd geleidelijk uitgebreid met de fabricage van landbouwwerktuigen en de bouw. Vooral eind twintigste eeuw is de industriële ontwikkeling vooral gericht op maatschappelijke en zakelijke dienstverlening en zijn in de regio de werkgevers in de landbouw, veeteelt en fruitteelt belangrijke maar niet meer de overheersende bedrijfstakken.

Het landschap in een rivierendelta is letterlijk de voedingsbodem voor bevolking en cultuur. Boerderijen op terpen, vluchtheuvels, zijwendes, dijken en weteringen, dijkmagazijnen, stoom-, diesel- en elektrische gemalen, kastelen, buitenplaatsen en forten zijn hier een voorbeeld van. Maar natuurlijk ook baksteenfabricage, zandwinning, kleiwinning, veren, sluizen en watersnoodmonumenten. Allen spreken over isolatie, ontoegankelijkheid en de haatliefde verhouding met de rivieren. En dat bepaalt de karakteristiek van gebied en inwoners.

Geïsoleerd en versnipperd

Het Land van Maas en Waal is rondom bedijkt om het buitenwater te keren maar ook het binnengebied is doorsneden van weteringen en watergangen om het “droog te houden”, Eind vorige eeuwen zijn er wel enkele bruggengebouwd en daarnaast onderhouden enkele voet- en fietspontjes het contact met de “overkant”. De vele kleine dorpen zijn via de dijken met elkaar verbonden door smalle doorgaande wegen.

Het geografische compacte gebied is heel erg versnipperd. In het gebied zijn actief: zes gemeenten, 29 dorpen en veel buurtschappen, een provincie, 1 waterschap, twee bestuurlijke regio’s, tweerecreatieschappen, twee regionale bureaus voor toerisme en recreatie en een aantal ondernemersverenigingen, vele tientallen erfgoedinstellingen en heemkundeverengingen. De bekende uitdrukking “We doen het eiges”ligt hieraan ten grondslag, waarmee de verschillen worden benadrukt, maar wat in samenhang te verklaren is uit de isolatie van geheel Maas en Waal. Niet alleen van het gebied, maar zelfs van de dorpen ten opzichte van elkaar.

Cultuurhistorisch en landschappelijk bezien vormt dit gebied één geheel. Bestuurlijk bezien zijn de vele door mensen getrokken grenzen soms obstakels voor de ontplooiing van de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebied en de bevordering van onderlinge van oudsher aanwezige solidariteit en samenhang.

Hoe vertellen we het Grote verhaal van Maas en Waal?

Het is moeilijk de eigenheid van het gebied te benoemen en dat in één verhaal succesvol uit te stralen. Wat ontbreekt, is het verbindende verhaal van Maas en Waal dat de (gevoelde) verschillen in het gebied in een context zet die voor de bewoners én de bezoekers helder en aantrekkelijk is. Dit verhaal is te vinden in de ontstaansgeschiedenis en de kenmerken van het landschap. Het doel is één uitgewerkt verhaal van Maas en Waal (zogezegd een canon) waarin de ontstaansgeschiedenis van het gebied beschreven is en waarmee de oorsprong van de cultuur wordt geduid. In elk venster is een verwijzing naar die ontstaansgeschiedenis essentieel. De Maas en Waalse erfgoedinstellingen en musea beschikken dan hiermee over een handreiking om hun expositieprogramma’s en hun educatieve activiteiten op af te stemmen. Het einddoel moet zijn dat iedereen die in de regio woont of het bezoekt zich bewust wordt van het unieke landschap en de daarin aanwezige historische elementen.

Dit gegeven is voor een aantal erfgoedinstellingen in het gebied redenen geweest om zich te verenigen in een Stuurgroep “Het grote verhaal van Maas en Waal” te vertellen. In deze stuurgroep zijn behalve de Maas en Waal CultuurExpress ook het Erfgoed Studiehuis, het Dijkmagazijn Beuningen, Museum kasteel Wijchen en Ondernemend Maas en Waal vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt begeleid door Erfgoed Gelderland. Het streven is er opgericht dat dit verhaal (de canon) eind 2018 digitaal voor iedereen beschikbaar komt. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Wij houden u op de hoogte.

Beneden-Leeuwen, 13 november 2017.

Zet het Land van Maas en Waal op de kaart

Het land van Maas en Waal is een prachtig gebied gelegen tussen de Waal, de Maas, het MaasWaal Kanaal en het Kanaal van Sint Andries. Overal is hier de vormende hand van de grote rivieren merkbaar: niet alleen in het reliëf van het landschap en de bodemgesteldheid, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop de mens het gebied heeft ingericht om er te wonen en te werken. Dit gebied is rijk aan cultuur en de geschiedenis en uitstekend bereikbaar en te bezoeken. Het behoort tot het oudste cultuurlandschap van Nederland. 

De Maas en Waal CultuurExpress spant zich al jaren in om aandacht te vragen voor de cultuurhistorie en het erfgoed van deze streek. Wij willen daarbij ook fungeren als denktank en de oren en ogen van ons erfgoed. met het oog op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij een Manifest opgesteld dat wij een aan groot aantal erfgoedinstellingen hebben voorgelegd met het verzoek de inhoud van het manifest te onderschrijven. Verspreid over Maas en Waal hebben 23 erfgoedinstellingen het manifest ondertekend. 

Dit manifest "Zet het land van Maas en Waal op de kaart: 7 thema's voor het verkiezingsprogramma 2018-2011' bieden wij u hierbij aan. Wij hopen en verwachten dat u aan de in het manifest genoemde onderwerpen bij het vaststellen van de verkiezingsprogramma's aandacht zult geven.

Wij zijn ervan overtuigd dat het Maas en Waalse erfgoed ook belangrijk voor u is. Natuurlijk zijn wij bereid aanvullende informatie te verschaffen. 

MANIFEST: 'Zet het land van Maas en Waal op de kaart, zeven punten voor het verkiezingsprogramma 2018-2022'

De ondertekenaars van dit manifest vragen de politieke partijen in de gemeenteraden, de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal, Druten, Beuningen en Wijchen extra aandacht te besteden aan de cultuurhistorie en het cultureel erfgoed van het Land van Maas en Waal. 

Volgens het gezegd 'samenwerking en afstemming maken een groter en sterker geheel dan de som der delen' willen de ondertekenaars dat cultuurhistorie en cultureel erfgoed nu en in de toekomst extra aandacht ontvangen van de politieke partijen en de gemeenteraden. 

In maart 2018 worden de gemeenteraden gekozen. In de politieke verkiezingsprogramma's die in 2018-2022 zal, naar wij hopen en verwachten, aan de hierna genoemde onderwerpen aandacht gegeven worden. De dan gekozen gemeenteraden dragen in hun colleges van burgemeester en wethouders vervolgens op bij het voorbereiden en vaststellen van het gemeentelijke beleid met de hierna genoemde punten rekening te houden. 

1. Het gemeentelijk erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

Het pand waar uw vader werkte, het vertrouwde dorpsgezicht, de beeldbepalende kerk, de school. Het zijn de bakens die ons vertellen dat we thuis zijn. Mensen ontlenen een belangrijk gevoel van identiteit aan het verleden. Onze tradities, gewoonten en gebruiken zijn daarbij samen met archeologie en het erfgoed in archieven en musea van grote waarde. Zij horen bij ons leven. Bovendien is het cultureel erfgoed de trost van de inwoners. 

2. Het cultureel erfgoed vergroot de levendigheid van de dorpen en is belangrijk voor de lokale economie. 

Een mooie omgeving nodigt uit tot bezoek aan winkelgebieden, horeca, musea, bezoekerscentra en natuurgebieden. Hierin investeren draagt bij aan een duurzame en lokale economie. Ook industrieel erfgoed oefent een grote aantrekkingskracht uit. Restauratie en herbestemming van historische gebouwen en kerkgebouwen, die hun functie hebben verloren, zijn gewilde plaatsen voor nieuwe activiteiten en leveren ook nieuwe werkgelegenheid op. Een gericht beleid op een mooi centrum van de dorpskern en de mooie natuurlijke omgeving zorgt voor meer recreatie, toerisme en nieuwe banen. 

3. Het gezamenlijk op de kaart zetten van het land van maas en waal bevorderd de bekendheid en herkenbaarheid van onze regio. 

Het land van Maas en Waal is een geografisch compact gebied. Meer samenwerking van de verschillende beleidsbepalende instanties (overheden en regionale instellingen) met uitvoerende organisaties is gewenst. Het leidt tot vergroting en verbetering van de onderlinge relaties en tot afstemming en samenhang bij de uitvoering van het vastgestelde beleid. Bundeling van krachten is daarbij essentieel. Een goede samenwerking tussen burgers, bedrijfsleven en overheden zorgt voor draagvlak en vergroot het succes van projecten. 

4. Cultuurhistorische en erfgoedinstellingen dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat en onderstrepen de aantrekkelijkheid van dit gebied voor de eigen inwoners, leerlingen, studenten, bezoekers en toeristen. 

Het Land van Maas en Waal kent een groot aantal cultuurhistorische en erfgoedinstellingen. Elk van hen draagt op een eigen passende wijze bij aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van ons gebied. Ook voor hen geldt dat samenwerking, afstemming en het zoeken naar samenhang in hun prestaties, acties en evenementen noodzakelijk is. Dat zal hun bestaan ten goede komen. 

5. Betrek burgers en erfgoedinstellingen meer bij het gemeentelijk beleid bij het beheren, behouden en promoten van waardevolle historisch-geografische elementen. 

In het Land van Maas en Waal voelen de burgers en erfgoedinstellingen zich nauw betrokken bij hun leefomgeving. Projecten rondom cultureel erfgoed kunnen vaak rekenen op grote publieke belangstelling.
Deze elementen, zoals historische boerderijen, dijkmagazijnen, kastelen, kerken, uitwateringssluizen, vluchtheuvels, terpen, forten, molens, steenfabrieken, eendenkooien, veerhuizen, schutsluizen, kloosters, zijn in belangrijke mate gevormd door het landschap en de bodemgesteldheid en verdienen hierdoor maximale aandacht. 
De cultuurhistorische en archeologische waardenkaart en de grote kennis en ruime ervaring van de erfgoedinstellingen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Betrek daarom burgers en ondertekenaars van dit manifest zo vroeg en zo veel mogelijk bij het opstellen van dit beleid. 

6. Het is belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschiedenis zich niet afspeelt in leerboeken maar het verleden ook tastbaar in de eigen omgeving te vinden is. 

Ondersteun het maken en aanbieden van lesprogramma's voor het onderwijs. Deze programma's kunnen zo ontwikkeld worden dat zij lesstofvervangend of -aanvullend zijn. Dit educatieve product sluit ook aan bij de kerndoelen van ons onderwijs. Erfgoed verbindt leerlingen met hun omgeving en hun achtergrond en ontwikkelt hun identiteitsbesef. 

7. Laat erfgoed meer doorklinken in de gemeentelijke communicatie en maak gebruik van 'Het grote verhaal van Land van Maas en Waal' en ondersteun erfgoededucatie. 

Cultuurhistorie en erfgoed geven het Land van Maas en Waal een waardevol en onderscheidend verhaal, waarin de ontstaansgeschiedenis en de bodemgesteldheid vorm heeft gegeven aan deze regio zoals die nu is. Verhalen doen het goed in de media. 
Geef daarom deze historische en authentieke verhalen een actieve plaats in de gemeentelijke communicatie: websites, publicaties, beleidsnotities, promotie en bewegwijzering.

Dit manifest is tot stand gekomen op voorstel van de Maas&Wal CultuurExpress. 

De ondertekenaars:

1. Dijkmagazijn Beuningen, William van den Akker,
2. 
Batenburgs Erfgoed, Mary de Vries
3. Heemkunde Vereniging Leeuwen, Ton van Kruijsbergen, 
4. Werkgroep Historie Worsum, Harrie Joosten, 
5. Ondernemers Maas en Waal, Caroline Verhees-Schreerder
6. Erfgoed Platvorm gemeente Heumen, Harry Joosten, 
7. Ruïne Theater Batenburg, Peter de Haan, 
8. Stichting Tremele, Dreumel, Jos van Koolwijk,
9. Accordeonmuseum, Malden, H. Kuik,
10. Stichting Maasheggen, Balgoy, Hans Dingemanse, 
11. Ateliermuseum Jac Maris, Heumen, Leo Ewals,
12. Museum Kasteel Wijchen, Rylana Seelen, 
13. Bezoekerscentrum de Grote Rivieren, Heerewaarden, Anke van der Zwan;
14. Stichting Historie Wamel, Antoon Janssen,
15. Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden, Wijchen, Wim Kattenberg, 
16. Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas, Ben van Dijk, 
17. Stichting Baet en Borgh. Museum Stoomgemaal de Tuut, G. van Oers, 
18. Stichting Het Batenburgs Erfgoed, Batenburg, Janus Kolen, 
19. Gelders Landschapen Kasteelen, Kasteel Hernen, T. Klinkert, 
20. Museum Tweestromenland, Beneden-Leeuwen, E.v.d.Wolf,
21. Stichting ter Bevordering van het Historisch Besef gemeente Beuningen, Hennie Sibon,
22. Museum Buurderij de Lage Hof, Overasselt, Riet Dinissen,
23. Historische Vereniging Tweestromenland, Wijchen, Sjef Daverveld,

7 november 2017.

 

Maas en Waal spreekt over samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en erfgoedinstellingen

De overheid, het bedrijfsleven, erfgoedinstellingen en de toeristische sector lieten zich vrijdagmiddag 9 december door deskundigen inspireren over ontwikkelingskansen in Maas en Waal. De Maas&Waal CultuurExpress bracht hen allen samen omdat zij gelooft dat door samenwerking en kruisbestuiving een wereld vol mogelijkheden en verrassingen kan ontstaan. Het feit dat ruim 70 personen de inspiratiebijeenkomst bijwoonden bewijst dat er veel Maas&Walers ook in deze mogelijkheden geloven.

Inspiratiemiddag: 'Zet het Land van Maas en Waal op de kaart'

De Maas&Waal CultuurExpress organiseert op vrijdag 9 december 2016 een interessante inspiratiemiddag. Deze bijeenkomst start om 13.30 uur in Restaurant De Korenmolen, Bovendijk 6 te Maasbommel.

Vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven en erfgoedinstellingen laten zich door deskundigen inspireren over ontwikkelingskansen in Maas en Waal. Door samenwerking en door kruisbestuiving ontstaat een wereld vol mogelijkheden en verrassingen.

Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen is een erfgoedreeks begonnen waarin onlangs de twee eerste uitgaven zijn verschenen. Het gaat om 'Het veer van Grave naar Nederasselt 1381 -1929, de turbulente geschiedenis van de belangrijkste Maasoversteek tussen Brabant en Gelderland'. Deze uitgave is geschr...

Met trots presenteert De Maas & Waal Cultuur Express de Maas en Waalse Cultuurkaart! Wethouder Ton de Vree (Kunst en Cultuur) van de gemeente West Maas en Waal nam vanmiddag het eer...

In samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland en een aantal musea heeft De Maas & Waalse CultuurExpress besloten de Maas en Waalse Museakaart uit te brengen. Maas en Waal is onderdeel van de Rivierendelta van Nederland. Toeristen zullen eerder op basis van dit thema ons ...

In Maas en Waal kunnen we terug zien op een geslaagd festval Gemaakt in Gelderland 2015. Bij een volgend festival met deze publiciteit wil de Cultuurexpress zich dan ook zeker weer inzetten voor het samenbrengen van instellingen en bedrijven om krachten te bundelen en ideeën u...

Erg trots zijn wij op de tien activiteiten die de komende zomermaanden plaatsvinden in het land van Maas en Waal in het kader van het Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland. Verschillende cultuurinstellingen hebben samenwerking gezocht met bedrijven uit de regio om een divers activiteitenaanbod te...

Ga op reis door de Gelderse geschiedenis! Ook het Land van Maas en Waal heeft op het gebied van cultuurhistorie veel te bieden. De gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen en West Maas en Waal sloegen de handen ineen en namen...

Kasteel Hernen heeft een droom. Het kasteel wil een plek zijn waar zichtbaar wordt gemaakt hoe het leven op en rondom kasteel Hernen er in de 16de eeuw uitgezien zou kunnen hebben. Ze hebben gekozen voor het jaar 1544 en daarin gebeurt van alles. Daarom is het kasteel op zoek...

Wil jij meer weten over de cultuurhistorie en het cultureel erfgoed van Tweestromenland? En vind je het leuk onderzoek te doen, interviews af te nemen en hier mooie verhalen over te schrijven? Of mensen te zoeken en te benaderen die dat kunnen doen? Dan is dit jouw kans. 

De CultuurExpress heeft in november 2014 een subsidieverzoek bij de provincie Gelderland ingediend voor het identiteitsproject ‘Gemaakt in Maas en Waal’. Dit project heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen en het lokale bedrijfsleven. Uit het ErfGOEDsym...

Het project “Leven met Water” dat in juni 2012 van start ging is in oktober 2014 afgesloten. We kunnen terugzien op een interessante periode waarin vele erfgoedinstellingen in Maas en Waal een groot aantal activiteiten en evenementen hebben georganiseerd.

Vele bezoekers van het Land v...

Op 31 december 1995 was het hoge water in Maas&Waal dreigend als nooit te voren. 250.000 inwoners pakten hun koffers en vertrokken naar veiliger gebied. Nu, twintig jaar later, blikt Maas&Waal terug op de hectische tijden met talloze activiteiten waaronder de vertoning v...

Het bestuur van Buurtvereniging Keent maakte, op 11 augustus 2013, tijdens de reünie van oud-inwoners bekend, dat zij ter gelegenheid van 25 jaar Buurtverenigin...

Het kleurrijke CultuurExpress Magazine valt deze weken niet alleen op 48.000 deurmatten in de regio Maas & Waal, maar heeft ook zijn weg naar Den Haag gevonden. CultuurExpress Voorzitter Arnold de Kock overhandigde onlangs een exemplaar aan Sybrand van Haersma Buma, voorzitter van CDA-fractie...

Vers van de pers! Het kleurrijke CultuurExpress Magazine dat vanaf zaterdag 23 november op alle deurmatten in Maas en Waal zal rollen. Tot stand gekomen samen met de erfgoedinstellingen uit Maas en Waal, die allemaal een mooie aanbieding voor de lezers hebben. Zie ook de verhalen...

Op 31 oktober aanstaande organiseert de Maas & Waal CultuurExpress een inspirerend symposium in de sfeervolle Boldershofkapel in Druten:

Tijdens het symposium zullen de...

Aanstaande zondag is het Open Monumenten Dag in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Grijp de kans om achter de voordeur van onze monumenten te kijken. Bekijk de folder en maak uw keuze uit het ruime aanbod.

U kunt kiezen uit 7 kerken, 3 musea, 3 molens en 4 historische boerderij...

Zondag 25 augustus vindt in de Uiterwaarden van Beuningen bij het dijkmagazijn een Feestelijke Picknick plaats. Alle inwoners van Beuningen en wijde omgeving worden uitgenodigd om zelf een picknickmand te vullen en al dit lekkers te komen nuttigen in de prachtig...

Lees alles over het programma van de eerste Maas- en Waalse Molendag op zondag 2 juni aanstaande: www.openmaasenwaalsemolendag.nl

Er zijn verschillende fietstochten beschikbaar die langs de molens lopen. Er kan gekozen worden tussen een...

Op zaterdag 11 mei, 11.00 uur, opent de burgemeester van de gemeente Beuningen, drs. C.F. van Eert, het stoomseizoen 2013 van Stoomgemaal De Tuut in Appeltern. Dit is het eerste van vijf stoomweekenden waarop de kolengestookte Stork ketels en zuigerstoommachines met centrifugaalpompen weer volop ...

De afgelopen jaren heeft de Montessorischool De Triangel op verschillende manieren hand- en spandiensten verricht bij de gelegenheid van de herdenking/viering van de 4 en 5 mei festiviteiten te Beuningen. Om dit gegeven te bestendigen zijn het Bevrijdingscomité en de Triangel overeen gekomen om ...

De historische bakoven in Leur is volledig gerestaureerd en weer klaar voor gebruik. De bakoven, die in een bakhuisje naast het bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden staat, is een eeuw buiten dienst geweest. Vorig jaar is de oven weer in gebruik genomen, maar al snel bleek dat een opknapbeur...

In het kader van de Maas & Waal CultuurExpress hebben de volgende instellingen een financiële tegemoetkoming gekregen. Ruim 20 vernieuwende en inspirerende projecten, die ons gebied nog beter onder de aandacht brengen van inwoners, bestuurders en ondernemers. In het activiteitenoverzicht zij...

Onze derde blogger is niemand minder dan fotograaf en fotojournalist Ger Loeffen. Met zijn blog "Paling uit de Waal' wist hij op de dag van publicatie direct al zoveel reacties op te roepen dat hij ...

Twee zaterdagen (2 en 9 maart jl.) volgden 16 vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen verspreid over het hele Land van Maas en Waal de Cursus Oral History die door Jette Janssen van Gelders Erfgoed in het kader van de CultuurExpress was georganiseerd. De deelnemers leerden van documentairemaak...

De jaarlijkse ledenvergadering van Heemkundevereniging Leeuwen wordt dit jaar gehouden op dinsdag 23 april 2013 om 19.00 uur in Kulturhuse D’n Dulper te Boven-Leeuwen. Aan de orde komen de gebruikelijke agendapunten als jaarverslagen, bestuursverkiezing, etc. Het bestuur stelt ook voor om de ...

Onze tweede blogger is niemand minder dan Burgemeester Luciën van Riswijk van de Gemeente Druten. Hij publiceerde onlangs het aangrijpende dagboek van zijn opa in het tijdschrift van de Historische Vereniging Tweestromenland. Ook voor het Blog "Kwartje" is de heer van Ris...

Wij zijn zeer vereerd dat het allereerste wekelijkse CultuurExpress-Blog is geschreven door onze eigen gedeputeerde voor Cultuur en Cultuurhistorie mevrouw Annemieke Traag. Mevr. Traag schrijft over 'cultureel ondernemersch...

Heeft u een bijzondere foto gemaakt van een dromerig dorpje, een prachtig stukje natuur, een uniek monument of een andere onvergetelijke plek in het Land van Maas en Waal? Stuur hem dan op naar de CultuurExpress. Dan plaatsen wij uw foto in...

Op 2 en 9 maart organiseert Jette Janssen van Gelders Erfgoed i.s.m. documentairemaakster Annegriet Wietsma een cursus Oral History voor medewerkers van erfgoedinstellingen in het Land van Maas en Waal. De deelnemers gaan twee dagen aan de slag om zich de nieuwste interviewtechnieken eigen te mak...

Een commissie van 'twee wijze mannen en een wijze vrouw' heeft zich onlangs gebogen over alle projecten die in het kader van de Maas & Waal CultuurExpress zijn ingezonden. Het was een hele klus om de grote variëteit aan ideeën en plannen langs de meetlat te leggen. Na rijp beraad zijn Jette...

Cultuurwetenschapper Marlous van der Hoogte en webbouwers Loek Dieben & Joep Tijssen van IBrix hebben geen moeite gespaard om de CultuurExpress website tot een succes te maken. Wij horen graag uw reactie! Stuur een Tweet naar @cultuurexpress of een mailtje naar info@cultuurexpress.nl